วิสัยทัศน์ ( Vision ) "เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน" พันธกิจ (Mission) 1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด 3. ให้บริการทางการเกษตรและผลิตปัจจัยทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนและจำหน่ายแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบรูณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน ยุทธศาสตร์ ( Strategy ) 1. การตอบสนองต่อนโยบายสำคัญของรัฐ 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและภาคเกษตร 3. การบรูณาการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ 4. การพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมการเกษตร กลยุทธ์ ( Strategy ) กลยุทธ์ที่ 1 นำเนินตามโครงการที่สำคัญของรัฐบาลและโครงการที่จัดทำขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร ให้มีความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรตลอดจนบริหารจัดการสินค้าเกษตรในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ให้มีการบริหารจัดการอย่างมั่นคง ยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 4 ทำงานบริหารงานในพื้นที่บรูณาการกับหน่วยงานภาคี ให้มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ