โครงสร้างการบริหารงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
นางสาววนิสา ตุมพิทักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นางสาวยวงเพชร อิฐรัตน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร