โครงสร้างการบริหารงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
นายสมจิตร์ คำสี เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 086-239-0575 ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ 0-4356-9004 โทรสาร 0-4356-9532
โทรศัพท์ 095-664-8305
นายนที ก้อนคำ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาววิภารัตน์ จิตรสว่าง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร โทรศัพท์ 0-4356-9004 ต่อ 103
นางสาวยวงเพชร อิฐรัตน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
โทรศัพท์ 093-324-9478
นายชยพล แสนประดิษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายนิติธร ด่านขุนทด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต โทรศัพท์ 0-4356-9004 ต่อ 106
โทรศัพท์ 080-198-8515
นายเสน่ห์ คงเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โทรศัพท์ 0-4356-9004 ต่อ 104
นายสุทธินัย จันทะสอน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
โทรศัพท์ 086-855-4243
นางสาวอาภัสสร ศรีสุภาพ นักวิชาการส่งเสริมการกษตรชำนาญการ
นายปิยณัฐ เศษจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการกษตรปฏิบัติการ
นายพัฒนา สุริยะแก่นทราย เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มอารักขาพืช โทรศัพท์ 0-4356-9004 ต่อ 105
นายเกียรติศักดิ์ อาจหาญ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
โทรศัพท์ 093-572-1414
นายมารุตพงศ์ กฤตเวทิน นักวิชาการส่งเสริมการกษตร
นางสาวนิตยา อริยรัตนวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการกษตรปฏิบัติการ