Update  01/05/2557

 

     

                                                                                                           

จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมเป็นเจ้าภาพ เก็บตัวและทัศนศึกษา Miss Universe Thailand 2014

01/05/2557 ดาวโหลดตัวอย่าง ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF)    
27/03/57 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (พันธุ์กล้าไม้)
27/03/57 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ยกระดับข้าวหอมมะลิ)
25/03/57 ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์ผลิตและขยายเชื้อชีวภัณฑ์
18/03/57 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอธวัชบุรีและสำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย  (Smart Office)
18/03/57 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้า Q Shop
18/03/57 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  แบบ 15/56   แบบ 16/56
18/03/57 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้ดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
(ยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิ)
18/03/57 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้ดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
(ยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิ)
18/03/57 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  Q Shop
12/03/57 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
04/03/57 ดาวโหลด หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย พนักงานราชการ    (เจ้าพนักงานธุรการ)  (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร)
03/03/57 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแลราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
25/02/57 ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
25/02/57 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
10/02/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
10/02/57 ระกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว
7/02/57 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
6/02/57 เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดให้สัมภาษณ์ ไทยทีบี เอส
4/02/57 ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗
   

 

       
       
       
       
       

 

ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
การติดตามนิเทศงาน
ประชุมประจำเดือน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จังหวัด/อำเภอ
รายงานผลการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตร
 
 

 

 

คณะที่ปรึกษา : นายวสันต์ สวัสดิ์รัมย์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
นายเสกสรรค์ ศรีสุธัญญาวงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
/ นายสุนทร ไกรพินิจ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช / นายสุรศักดิ์ ศิริภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

จัดทำโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / นางสาวรตี เหงาจิ้น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายวินัย ลือชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ /
นางสาวพันธิวา พรมเพียงช้าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ/นายสันติ โสเส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ติดต่อเรา : สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแจ้งสนิท ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
โทร.0-4356-9004, 0-4352-7529 โทรสาร 0-4352-7528 E-mail: roiet@doae.go.th
copyright
 2008, Roiet Provincial Agricultural Extension Office rights reserved