Update  21/11/2557

 

     

                                                                                                           

 

21/11/57 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
21/11/57 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว)
21/11/57 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
21/11/57 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (วัสดุงานบ้านงานครัว)
21/11/57 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก
18/11/57 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผล
18/11/57 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด  เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
18/11/57 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ
18/11/57 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานจ้างก่อสร้าง (ซื้ออุปกรณ์ติดตั้ง)
18/11/57 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
14/11/57 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
ตารางแสดงวงเงินฯ              สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง      (ปรับปรุงอาคาร)
01/05/57 ดาวโหลดตัวอย่าง ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF)     
   

ข่าวทั้งหมด>>

       
       
       
       
       

 

ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
การติดตามนิเทศงาน
ประชุมประจำเดือน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จังหวัด/อำเภอ
รายงานผลการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตร
 
 

 

 

คณะที่ปรึกษา : นายวสันต์ สวัสดิ์รัมย์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 
นายเสกสรรค์ ศรีสุธัญญาวงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
/ นายยงยุทธ  ศรีนวล  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต / นายสุรศักดิ์ ศิริภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
/
นายวินัย ลือชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช / 
จัดทำโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / นางสาวรตี เหงาจิ้น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
นางสาวพันธิวา พรมเพียงช้าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ/นายสันติ โสเส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ติดต่อเรา : สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแจ้งสนิท ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 
โทร.0-4356-9004, 0-4352-7529 โทรสาร 0-4352-7528 E-mail: roiet@doae.go.th 
copyright  2008, Roiet Provincial Agricultural Extension Office rights reserved