Update  27/03/2558

 

     

                                                                                                           

เทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก จ.ร้อยเอ็ด

เทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก จ.ร้อยเอ็ด ขอบคุณ www.RoietTV.com 

cr.www.roiet.go.th

27/03/58 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำบรรจะภัณฑ์
27/03/58 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการสำเร็จรูป
27/03/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แปรรูปข้าวหอมมะลิ)
27/03/58 ารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แปรรูปข้าวหอมมะลิ)
23/03/58  -ร่าง กำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การซื้อวัสดุการเกษตร ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ (อ้อย)
- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ (อ้อย)
23/03/58 - ร่าง กำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การซื้อวัสดุการเกษตร ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ (มันสำปะหลัง)
- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ (มันสำปะหลัง)
11/03/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 (โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย)
23/01/58 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร
23/01/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
(
ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ GAP)
19/01/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
(ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ
GAP)
19/01/58 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน GAP แปลงใหม่และแปลงเก่า
19/01/58 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร
19/01/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง  (ก่อสร้างอาคารศูนย์ผลิตและขยายเชื้อชีวภัณฑ์ฯ)
19/01/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 (ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต)  ตาราง    รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
19/01/58 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์ผลิตและขยายเชื้อชีวิภัณฑ์
   

ข่าวทั้งหมด>>

       
       
       
       
       

 

ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
การติดตามนิเทศงาน
ประชุมประจำเดือน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จังหวัด/อำเภอ
รายงานผลการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตร

 

 

คณะที่ปรึกษา : นายวสันต์ สวัสดิ์รัมย์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 
นายเสกสรรค์ ศรีสุธัญญาวงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
/ นายยงยุทธ  ศรีนวล  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต / นายสุรศักดิ์ ศิริภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
/
นายวินัย ลือชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช / 
จัดทำโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / นางสาวรตี เหงาจิ้น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
นางสาวพันธิวา พรมเพียงช้าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ/นายสันติ โสเส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ติดต่อเรา : สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแจ้งสนิท ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 
โทร.0-4356-9004, 0-4352-7529 โทรสาร 0-4352-7528 E-mail: roiet@doae.go.th 
copyright  2008, Roiet Provincial Agricultural Extension Office rights reserved