Update  19/08/2558

 

     

                                                                                                           

เทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก จ.ร้อยเอ็ด

เทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก จ.ร้อยเอ็ด ขอบคุณ www.RoietTV.com 

cr.www.roiet.go.th
 

18/08/58 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
e-bidding)
17/08/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
17/04/58 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ การซื้อวัสดุการเกษตร
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิด้วยระบบ
GAP
30/04/58 - ร่าง กำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การซื้อวัสดุการเกษตร ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ (มันสำปะหลัง)ครั้งที่ 3
- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ (มันสำปะหลัง) ครั้งที่ 3
30/04/58 - ร่าง กำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การซื้อวัสดุการเกษตร ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ (อ้อย)ครั้งที่ 2
- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ (อ้อย) ครั้งที่ 2
17/04/58 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ การซื้อวัสดุการเกษตร
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิด้วยระบบ
GA
17/04/58 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์
การซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย
30/03/58 - ร่าง กำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การซื้อวัสดุการเกษตร ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ (มันสำปะหลัง)ครั้งที่ 2
- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ (มันสำปะหลัง) ครั้งที่ 2
30/03/58

 - ร่างกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การซื้อวัสดุการเกษตรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 - ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ (วัสดุ 18 รายการ)

27/03/58 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์
27/03/58 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการสำเร็จรูป
27/03/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แปรรูปข้าวหอมมะลิ)
27/03/58 ารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แปรรูปข้าวหอมมะลิ)
23/03/58  -ร่าง กำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การซื้อวัสดุการเกษตร ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ (อ้อย)
- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ (อ้อย)
23/03/58 - ร่าง กำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การซื้อวัสดุการเกษตร ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ (มันสำปะหลัง)
- ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ (มันสำปะหลัง)
11/03/58 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 (โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย)
   

ข่าวทั้งหมด>>

       
       
       
       
       

 

ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
การติดตามนิเทศงาน
ประชุมประจำเดือน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จังหวัด/อำเภอ
รายงานผลการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตร

 

 

คณะที่ปรึกษา : นายวสันต์ สวัสดิ์รัมย์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 
นายเสกสรรค์ ศรีสุธัญญาวงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
/ นายยงยุทธ  ศรีนวล  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต / นายสุรศักดิ์ ศิริภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
/
นายวินัย ลือชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช / 
จัดทำโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / นางสาวรตี เหงาจิ้น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
นางสาวพันธิวา พรมเพียงช้าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ/นายสันติ โสเส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ติดต่อเรา : สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแจ้งสนิท ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 
โทร.0-4356-9004, 0-4352-7529 โทรสาร 0-4352-7528 E-mail: roiet@doae.go.th 
copyright  2008, Roiet Provincial Agricultural Extension Office rights reserved