ข้อมูลหลัก
ปฎิทินการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสารสนเทศ
นายสมจิตร์ คำสี เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 086-239-0575
วสช.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่างาม เพิ่มเติมคลิก...
วสช.ผลิตแป้งข้าวหอมมะลิ105 เพิ่มเติมคลิก...
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายสมจิตร์ คำสี เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting อ่านเพิ่มคลิก วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายสมจิตร์ คำสี เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านระบบ zoom meeting ณ ห้อง Smart Room ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม อ่านเพิ่มคลิก วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายสมจิตร์ คำสี เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ อาจหาญ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงานโครงการฯ แก่นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร อ่านเพิ่มคลิก วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายสมจิตร์ คำสี เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมาย นางสาวยวงเพชร อิฐรัตน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นายสุทธินัย จันทะสอน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมหารือจัดเตรียมข้อมูลในการส่งเสริมอุตสาหกรรมและอาหาร จังหวัดร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มคลิก วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายสมจิตร์ คำสี เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด คลังจังหวัดร้อยเอ็ด พาณิชจังหวัดร้อยเอ็ด นายยงยุทธ ศรีนวล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด และตัวแทนกลุ่มแปลงใหญ่ เข้าร่วมประชุม อ่านเพิ่มคลิก วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายสมจิตร์ คำสี เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมาย นายสุทธินัย จันทะสอน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางประมวล ทบคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วย นางสาวพันธิวา พรมเพียงช้าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวนุชรีย์ ยี่หวา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มคลิก
Banner หน่วยงานในจังหวัด
 Banner ส่วนกลาง

คู่มือการขออนุญาตปลูกกัญชาสำหรับเกษตรกร ดาวน์โหลดคลิก

รายงานงบทดลองประจำ เดือนกันยายน 2563 (29 ตุลาคม 2563 ) อ่านเพิ่มคลิก
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงพร้อมระบบให้น้ำ หมู่ 6 ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (12 เมษายน 2564) รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงพร้อมระบบให้น้ำ หมู่ 12 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (12 เมษายน 2564) รายละเอียดเพิ่มเติม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ (1 เมษายน 2564) รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (23 มีนาคม 2564) รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยการผลิตในการเพาะเห็ดในโรงเรือน (11 กุมภาพันธ์ 2564) รายละเอียดเพิ่มเติม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยการผลิตในการเพาะเห็ดในโรงเรือน (8 กุมภาพันธ์ 2564) รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ขั้นตอนการใช้ FARMBOOK ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
สำรวย บางสร้อย ผู้พลิกฟื้นผืนนาทุ่งกุลา(เกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นา สวนผสมระดับประเทศปี61)
ร้อยเอ็ดสร้างสรรค์ศิลปะบนนาข้าวเนื่องในโอกาสมหา มงคลพระราชพิธีบรมราชา ภิเษก
DOAE FARMBOOK APPLICATION "สมุดทะเบียนเกษตรดิจิทัล"
วิธิพ่นสารกำจัดวัชพืช พาราควอตและไกลโฟเซต
วีดัทัศน์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
โรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง CMD ความยาว 2 45 นาที HQ
รอบรู้ รอบด้าน การเกษตร : DOAE Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล
โรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง CMD ความยาว 7 8 นาที HQ
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด
วิธิพ่นสารกำจัดวัชพืช พาราควอตและไกลโฟเซต
วิธีการใช้สารกำจัดแมลงคลอร์ไพริฟอสอย่างถูกต้องและปลอดภัย
มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส
ที่ปรึกษา : นายสมจิตร์ คำสี เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด / นายยงยุทธ ศรีนวล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต / นางสาวรตี เหงาจิ้น หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / /นางสาวยวงเพชร อิฐรัตน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร/ นางประมวล ทบคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป จัดทำโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ติดต่อเรา : สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแจ้งสนิท ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเ็ด 45170 โทร.0-4356-9004 โทรสาร 0-4356-9532 E-mail: roiet@doae.go.th copyright 2020,Roiet Provincial Agricultural Extension office rights reserved