ข้อมูลหลัก
ปฎิทินการปฏิบัติงาน
นายสมจิตร์ คำสี เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
ข้อมูลสารสนเทศ โทรศัพท์ 086-239-0575
เกษตรร้อยเอ็ดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวครบวงจร ปี 2563 นายสมจิตร์ คำสี เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการสัมมนาและมอบปัจจัยการผลิตให้กับเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวครบวงจร อ่านเพิ่มคลิก
Banner หน่วยงานในจังหวัด
วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสมจิตร์ คำสี เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธาน อ่านเพิ่มคลิก
วันที่ 30 มีนาคม 2563 นายสมจิตร์ คำสี เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มคลิก
วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายสมจิตร์ คำสี เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนมีนาคม 2563 ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มคลิก
 Banner ส่วนกลาง

 

รายงานงบทดลองประจำ เดือนกันยายน 2563 (29 ตุลาคม 2563 ) อ่านเพิ่มคลิก

 

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องประกวดราคาจ้างเหมาตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานแปลงปลูกข้าวหอมมะลิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา(Eu , NOP) (4 สิงหาคม 2563) อ่านเพิ่มคลิก ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างการจ้างเหมาตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานแปลงปลูกข้าวหอมมะลิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา(Eu , NOP) (4 สิงหาคม 2563) อ่านเพิ่มคลิก ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจประเมินและรับรองการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์/GIมาตรฐานสากล ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (15 กรกฎาคม 2563) อ่านเพิ่มคลิก ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำระบบควบคุมภายใน(ICS) ข้าว ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (20 พฤษภาคม 2563) อ่านเพิ่มคลิก ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ในการจ้างเหมาจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS)ข้าว (7 พฤษภาคม 2563) อ่านเพิ่มคลิก ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำระบบควบคุมภายใน(ICS) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (24 เมษายน 2563) อ่านเพิ่มคลิก ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาตรวจประเมินและรับรองการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์/GIมาตรฐานสากล (13 เมษายน 2563) อ่านเพิ่มคลิก ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างห้องน้ำ สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนักส์(e-bidding) ครั้งที่ 2 (8 เมษายน 2563) อ่านเพิ่มคลิก ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างห้องน้ำ สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนักส์(e-bidding) (30 มีนาคม 2563) อ่านเพิ่มคลิก ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ในการจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด (30 มีนาคม 2563) อ่านเพิ่มคลิก ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนักส์(e-bidding) (30 มีนาคม 2563) อ่านเพิ่มคลิก ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ฯ (30 มีนาคม 2563) อ่านเพิ่มคลิก ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ด้วยวิธีอิเล็กทรอนักส์(e-bidding) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรทางเลือกฯ ปี 23562 (1 กรกฎาคม 2562) อ่านเพิ่มคลิก ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ในการจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือก กิจกรรมจัดทำแปลงเกษตรทางเลือกและจุดสาธิตฟาร์มชุมชน (26 มิถุนายน 2562) อ่านเพิ่มคลิก ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ในการจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (29 พฤษภาคม 2562) อ่านเพิ่มคลิก ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบน้ำในจุดสาธิตฟาร์มชุมชน โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรทางเลือกฯ ปี2562 (29 พฤษภาคม 2562) อ่านเพิ่มคลิก ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศราคาซื้อวัสดุการเกษตรด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (31 พฤษภาคม 2562) อ่านเพิ่มคลิก ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบน้ำในจุดสาธิตฟาร์มชุมชน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรทางเลือกฯ ปี 23562(31 พฤษภาคม 2562) อ่านเพิ่มคลิก
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : หนูนา 7 ตุลาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : ข้าว (โรคไหม้) 7 ตุลาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : เฝ้าระวังหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ 7 ตุลาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : โรคใบด่างมันสําปะหลัง 27 สิงหาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : ข้าว (โรคไหม้) 27 สิงหาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : หนอนกออ้อย 15 สิงหาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : หนอนกระทูขาวโพดลายจุด 15 สิงหาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : หนอนกระทู้กล้า 15 สิงหาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : หนอนกออ้อย 12 กรกฎาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : โรคใบขาว 12 กรกฎาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : มันสําปะหลัง (เพลี้ยแป้ง) 12 กรกฎาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : มันสําปะหลัง (ไรแดง) 12 กรกฎาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : เฝ้าระวังหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ 21 มิถุนายน 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : โรคใบด่างมันสําปะหลัง 21 มิถุนายน 2562 อ่านต่อ
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ขั้นตอนการใช้ FARMBOOK ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
สำรวย บางสร้อย ผู้พลิกฟื้นผืนนาทุ่งกุลา(เกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นา สวนผสมระดับประเทศปี61)
ร้อยเอ็ดสร้างสรรค์ศิลปะบนนาข้าวเนื่องในโอกาสมหา มงคลพระราชพิธีบรมราชา ภิเษก
DOAE FARMBOOK APPLICATION "สมุดทะเบียนเกษตรดิจิทัล"
วิธิพ่นสารกำจัดวัชพืช พาราควอตและไกลโฟเซต
วีดัทัศน์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
โรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง CMD ความยาว 2 45 นาที HQ
รอบรู้ รอบด้าน การเกษตร : DOAE Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล
โรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง CMD ความยาว 7 8 นาที HQ
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด
วิธิพ่นสารกำจัดวัชพืช พาราควอตและไกลโฟเซต
วิธีการใช้สารกำจัดแมลงคลอร์ไพริฟอสอย่างถูกต้องและปลอดภัย
มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส
รายการ " เกษตรร้อยเอ็ดพบประชาชน" วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562
รายการ " เกษตรร้อยเอ็ดพบประชาชน" วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562
รายการ " เกษตรร้อยเอ็ดพบประชาชน" วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562
รายการ " เกษตรร้อยเอ็ดพบประชาชน" วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
ที่ปรึกษา : นายสมจิตร์ คำสี เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด / นายยงยุทธ ศรีนวล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต / นางสาวรตี เหงาจิ้น หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / /นางสาวยวงเพชร อิฐรัตน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร/ นางประมวล ทบคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป จัดทำโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ติดต่อเรา : สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแจ้งสนิท ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเ็ด 45170 โทร.0-4356-9004,0-4352-7529 โทรสาร 0-4356-9532 E-mail: roiet@doae.go.th copyright 2020,Roiet Provincial Agricultural Extension office rights reserved