ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
รายงานการดำเนินงาน
การติดตามนิเทศงาน
รายงานประชุมประจำเดือน
ระบบใบรับรองเงินเดือน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง / ประกวดราคา
ข่าวเตือนการระบาด
การอบรมเกษตรกรหลักสูตรการกรีดยางและทำยางแผ่นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ซึ่งการอบรมรุ่น ที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่1-7มิถุนายน2559ณอำเภอโพธิ์ชัยและอำเภอเมยวดีโดยวิทยากรจากการยางแห่ง ประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ดมีเกษตรกร ให้ความสนใจเข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี (ขอบคุณข่าวจาก ว่าที่ ร.ต.อิสระพงศ์ ไตรสร นวส.ชำนาญการ) อ่านข่าวทั้งหมดคลิก....
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสนามและการฝึก โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาข้าวหอมมะลิครบวงจร (เอกสารแนบ)(08/02/2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุสนามและการฝึก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาข้าวหอมมะลิครบวงจร โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เอกสารแนบ)(07/02/2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุสนามและการฝึก โครงการพัฒนาข้าวอินทรีย์เพื่อการแปรรูปสู่ครัวร้อยเอ็ด โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เอกสารแนบ)(07/02/2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาข้าวอืนทรีย์เพื่อการแปรรูปสู่ครัวร้อยเอ็ด โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เอกสารแนบ)(20/01/2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาข้าวหอมมะลิครบวงจร โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เอกสารแนบ)(17/01/2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาข้าวหอมมะลิครบวงจร เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมะพัฒนาเกษตรกรให้ข้าวอินทรีย์ ในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (เอกสารแนบ)(27/12/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาข้าวหอมมะลิครบวงจร เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมะพัฒนาเกษตรกรให้ข้าวอินทรีย์ ในการจัดจ้างทำเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์ (เอกสารแนบ)(15/12/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (เอกสารแนบ)(15/12/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2560 (เอกสารแนบ)(07/12/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(กิจกรรมการพัฒนาศุนย์เครือข่าย) (เอกสารแนบ)(30/11/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการอาสาสมัครเกษตร (เอกสารแนบ)(30/11/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์๊ตบุ๊กสำหรับประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (เอกสารแนบ)(29/11/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (เอกสารแนบ)(21/11/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกรับจัดงาน(Organizer) เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 17 จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจัดการพัฒนาข้าวหอมมะลิครบวงจร (เอกสารแนบ)(07/11/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกรับจัดงาน(Organizer) เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 17 จังหวัดร้อยเอ็ด (เอกสารแนบ)(07/11/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด (เอกสารแนบ)(27/10/2559)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด รื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด (เอกสารแนบ)(28/10/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 เพิ่มเติม (เอกสารแนบ)(08/07/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 เพิ่มเติม (เอกสารแนบ)(08/07/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตรนอกเขตชลประทาน(13อำเภอ)กิจกรรมการติดตามให้คำแนะนำ ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น และตรวจรับรอง (เอกสารแนบ)(05/07/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือกกล้วยหอมทอง กิจกรรมจัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกกล้วยหอมทอง (เอกสารแนบ)(21/06/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือกกล้วยหอมทอง กิจกรรมจัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกกล้วยหอมทอง (เอกสารแนบ)(21/06/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (เอกสารแนบ)(17/06/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือกกล้วยหอมทอง กิจกรรมจัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกกล้วยหอมทอง (เอกสารแนบ)(08/06/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559(เอกสารแนบ)(31/05/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุการเกษตรในการผลิตเชื้อชีวภัณฑ์ โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรนอกเขตชลประทาน(13อำเภอ)กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูข้าว(เอกสารแนบ)(29/04/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุการเกษตรในการผลิตเชื้อชีวภัณฑ์ โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรนอกเขตชลประทาน(13อำเภอ)กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูข้าว (เอกสารแนบ)(08/04/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชาวนาในการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ,ส่งเสริมการใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูข้าว ,เผ้าระวังและเตือนการระบาดศัตรูพืช(เอกสารแนบ)(31/03/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตรนอกเขตชลประทาน(13 อำเภอ)กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร (เอกสารแนบ)(29/03/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตรนอกเขตชลประทาน(13 อำเภอ)กิจกรรมการติดตามนิเทศงานและประเมินผลโครงการ (เอกสารแนบ)(29/03/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตรนอกเขตชลประทาน(13 อำเภอ) กิจกรรมการติดตามให้คำแนะนำ ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น และตรวจรับรองแปลงเกษตรกร (เอกสารแนบ) (29/03/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตรนอกเขตชลประทาน(13 อำเภอ) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เอกสารแนบ) (28/03/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา กิจกรรมอบรมเกษตรกรหลักสูตรการกรีดยางและทำยางแผ่น (เอกสารแนบ)(22/03/59)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา กิจกรรมอบรมเกษตรกรหลักสูตรการดูแลสวนยาง (เอกสารแนบ)(22/03/59)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา กิจกรรมอบรมเกษตรกรหลักสูตรการดูแลสวนยาง(เอกสารแนบ)(22/03/59)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง กิจกรรมจัดทำแปลงต้นแบบการผลิตมันสำปะหลังคุณภาพดีและแปลงติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช(เอกสารแนบ)(22/03/59)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา กิจกรรมอบรมเกษตรกรหลักสูตรการดูแลสวนยาง(เอกสารแนบ)(22/03/59)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง(เอกสารแนบ)(21/03/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง กิจกรรมส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง (เอกสารแนบ)(21/03/2559)
เพิ่มเติม........
เตือนการระบาดศัตรูพืช
การระบาดศัตรูข้าว
การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๒ ประจำวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ด้วงหนวดยาว(อ้อย) ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๑ ประจำวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ด้วงหนวดยาว(อ้อย) ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๐ ประจำวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๙ ประจำวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๘ ประจำวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หนอนกออ้อย ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ ประจำวันที่ ๑๕ กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๙ ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ข้อมูลทั่วไปสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
World Hommali Rice Festival 2016
ข้อมูลหลัก ข้อมูลสารสนเทศ Banner ส่วนกลาง Banner หน่วยงานในจังหวัด
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน พระราชานุเคราะห์ฯ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร วิสาหกิจชุมชน โครงการผลิตสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันฯ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.) สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด
เว็บไซต์สำนักงานเกษตร อำเภอ
การทำขนมโดนัทข้าวหอมมะลิ
โครงการหมู่บ้านลดต้นทุนการผลิต ปี 2559 จังหวัดร้อยเอ็ด
 แบบสำรวจความพึงพอใจต่อ ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ สำนักงานเกษตรจังหวัด ร้อยเอ็ด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม Downloadแบบคำร้องขอ ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59
ร่างตัวชี้วัดฯ ปี 2559 รอบที่ 2
คู่มือโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ทุกอำเภอสามารถดาวน์คู่มือโครงการ คลิ๊ก ดาวน์โหลดคู่มือโครงการ
ที่ปรึกษา : นายเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด นายเสกสรรค์ ศรีสุธัญญาวงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร / นายยงยุทธ ศรีนวล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต /นายสมจิตร์ คำสี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช / / นางสาวรตี เหงาจิ้น หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / จัดทำโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ติดต่อเรา : สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแจ้งสนิท ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 โทร.0-4356-9004, 0-4352-7529 โทรสาร 0-4356-9532 E-mail: roiet@doae.go.th copyright 2008, Roiet Provincial Agricultural Extension Office rights reserved