ข้อมูลหลัก
ปฎิทินการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ระยะ 1 กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มคลิก
วันที่ 21 มกราคม 2563 นายสมจิตร์ คำสี เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี พ.ศ. 2564 โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุม อ่านเพิ่มคลิก
นายสมจิตร์ คำสี เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 086-239-0575 Banner หน่วยงานในจังหวัด
นายสมจิตร์ คำสี เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทราย จัดฝึกอบรมเกษตรกร “หลักสูตรช่างพื้นฐาน” ตามโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร อ่านเพิ่มคลิก นายสมจิตร์ คำสี เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยได้มีการวางแผนการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภายในจังหวัด บูรณาการการทำงานร่วมกัน ในส่วนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร อ่านเพิ่มคลิก

 

รายงานงบทดลองประจำ เดือนกันยายน 2563 (29 ตุลาคม 2563 ) อ่านเพิ่มคลิก
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยการผลิตในการเพาะเห็ดในโรงเรือน (11 กุมภาพันธ์ 2563) รายละเอียดเพิ่มเติม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และปัจจัยการผลิตในการเพาะเห็ดในโรงเรือน (8 กุมภาพันธ์ 2563) รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : หนูนา 7 ตุลาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : ข้าว (โรคไหม้) 7 ตุลาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : เฝ้าระวังหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ 7 ตุลาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : โรคใบด่างมันสําปะหลัง 27 สิงหาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : ข้าว (โรคไหม้) 27 สิงหาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : หนอนกออ้อย 15 สิงหาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : หนอนกระทูขาวโพดลายจุด 15 สิงหาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : หนอนกระทู้กล้า 15 สิงหาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : หนอนกออ้อย 12 กรกฎาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : โรคใบขาว 12 กรกฎาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : มันสําปะหลัง (เพลี้ยแป้ง) 12 กรกฎาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : มันสําปะหลัง (ไรแดง) 12 กรกฎาคม 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : เฝ้าระวังหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ 21 มิถุนายน 2562 อ่านต่อ
ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืช : โรคใบด่างมันสําปะหลัง 21 มิถุนายน 2562 อ่านต่อ
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
ขั้นตอนการใช้ FARMBOOK ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
สำรวย บางสร้อย ผู้พลิกฟื้นผืนนาทุ่งกุลา(เกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นา สวนผสมระดับประเทศปี61)
ร้อยเอ็ดสร้างสรรค์ศิลปะบนนาข้าวเนื่องในโอกาสมหา มงคลพระราชพิธีบรมราชา ภิเษก
DOAE FARMBOOK APPLICATION "สมุดทะเบียนเกษตรดิจิทัล"
วิธิพ่นสารกำจัดวัชพืช พาราควอตและไกลโฟเซต
วีดัทัศน์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
โรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง CMD ความยาว 2 45 นาที HQ
รอบรู้ รอบด้าน การเกษตร : DOAE Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล
โรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง CMD ความยาว 7 8 นาที HQ
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด
วิธิพ่นสารกำจัดวัชพืช พาราควอตและไกลโฟเซต
วิธีการใช้สารกำจัดแมลงคลอร์ไพริฟอสอย่างถูกต้องและปลอดภัย
มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส
รายการ " เกษตรร้อยเอ็ดพบประชาชน" วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562
รายการ " เกษตรร้อยเอ็ดพบประชาชน" วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562
รายการ " เกษตรร้อยเอ็ดพบประชาชน" วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562
รายการ " เกษตรร้อยเอ็ดพบประชาชน" วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
ที่ปรึกษา : นายสมจิตร์ คำสี เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด / นายยงยุทธ ศรีนวล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต / นางสาวรตี เหงาจิ้น หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / /นางสาวยวงเพชร อิฐรัตน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร/ นางประมวล ทบคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป จัดทำโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ติดต่อเรา : สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแจ้งสนิท ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเ็ด 45170 โทร.0-4356-9004,0-4352-7529 โทรสาร 0-4356-9532 E-mail: roiet@doae.go.th copyright 2020,Roiet Provincial Agricultural Extension office rights reserved