ข้อมูลหลัก
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
รายงานการดำเนินงาน
การติดตามนิเทศงาน
รายงานประชุมประจำเดือน
ข้อมูลทั่วไปสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ระบบใบรับรองเงินเดือน
เว็บไซต์สำนักงานเกษตร อำเภอ
 แบบสำรวจความพึงพอใจต่อ ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ สำนักงานเกษตรจังหวัด ร้อยเอ็ด
แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ร่างตัวชี้วัดฯ ปี 2559 รอบที่ 2
ข้อมูลสารสนเทศ
อ่านเพิ่มคลิก
ปี ๒๕๖๐
ปี ๒๕๖๑
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน พระราชานุเคราะห์ฯ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
อ่านเพิ่มคลิก
อ่านเพิ่มคลิก
อ่านเพิ่มคลิก
อ่านเพิ่มคลิก
อ่านเพิ่มคลิก
อ่านเพิ่มคลิก
วิสาหกิจชุมชน
ผู้บริหาร
นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
Banner ส่วนกลาง
Banner หน่วยงานในจังหวัด
โครงการผลิตสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันฯ
แสดงจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงพร้อมวัสดุระบบน้ำพร้อมติดตั้ง (เอกสารแนบ) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร (เอกสารแนบ)(20-04-61) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร (เอกสารแนบ)(20-04-61) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่นาไม่เหมาะสม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด (เอกสารแนบ)(20/04/61) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิปัญญาทางการเกษตร โครงการพัฒนาพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบวิถีชาวนา ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เอกสารแนบ)(09/04/61) (ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่นาไม่เหมาะสม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด (เอกสารแนบ)(09/04/61) ประกาศประกวดราคาจ้างขุดสระน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่นาไม่เหมาะสม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด (เอกสารแนบ)(04/04/61) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องบดแป้ง(วัสดุแห้ง)พร้อมติดตั้ง (เอกสารแนบ)(04/04/61)
ประกาศเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 (เอกสารแนบ)
ประกาศเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561 (เอกสารแนบ) ประกาศเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (เอกสารแนบ)
โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา : ตอนที่ 5 ลงมือปลูก
โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา : ตอนที่ 4 การเตรียมดิน
โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา : ตอนที่ 3 พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา : ตอนที่ 2 พื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสม
โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา : ตอนที่ 1 การปลูกข้าวโพดฤดูแล้งหลังนา
ร้อยเอ็ด แถลงผลงานโครงการ 9101 พื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย 2560 เช้านี้ที่อีสานใต้27-04-61 NBTUBON
วันที่ 4 มกราคม 2561 นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยห้วหน้ากลุ่ม ทุกกลุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เกษตรอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน มกราคม 2561 ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ ผาหมอกมิวาย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม “(Kick Off ) โครงการปลูกดอกดาวเรือง ภายใต้ชื่องานว่า“ล้านสามดวง ใจภักดิ์ ร้อยรักด้วยดาวเรือง” เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
วีดีทัศน์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
ที่ปรึกษา : นายทรงพันธ์ จันทร์วสว่าง เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด นายเสกสรรค์ ศรีสุธัญญาวงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร / นายยงยุทธ ศรีนวล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต /นายสมจิตร์ คำสี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช / / นางสาวรตี เหงาจิ้น หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / นางประมวล ทบคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป จัดทำโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ติดต่อเรา : สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแจ้งสนิท ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 โทร.0-4356-9004, 0-4352-7529 โทรสาร 0-4356-9532 E-mail: roiet@doae.go.th copyright 2017, Roiet Provincial Agricultural Extension Office rights reserved