ข้อมูลหลัก
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
รายงานการดำเนินงาน
การติดตามนิเทศงาน
รายงานประชุมประจำเดือน
ข้อมูลทั่วไปสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ระบบใบรับรองเงินเดือน
เว็บไซต์สำนักงานเกษตร อำเภอ
 แบบสำรวจความพึงพอใจต่อ ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ สำนักงานเกษตรจังหวัด ร้อยเอ็ด
ข้อมูลสารสนเทศ
งานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day)เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อ.อาตสามารถ จ.ร้อยเอ็ดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 อ.อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day)เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นายเสริม วิเศษดอนหวาย ต.หนองบัว อ.อาจสามารถ โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน มีเกษตรกรร่วมงานจำนวน 500 คน (จัดโดย สนง.เกษตรอำเภออาจสามารถ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว)
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน พระราชานุเคราะห์ฯ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร วิสาหกิจชุมชน โครงการผลิตสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันฯ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.)
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นายแสวง มโนลัย บ้านโพนฮาด หมู่ 12 ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง / ประกวดราคา
ข่าวเตือนการระบาด
คลิกเพื่อชมภาพทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมดคลิก....
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุการเกษตรในการผลิตเชื้อชีวภัณฑ์ โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรนอกเขตชลประทาน(13อำเภอ)กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูข้าว(เอกสารแนบ)(29/04/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุการเกษตรในการผลิตเชื้อชีวภัณฑ์ โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรนอกเขตชลประทาน(13อำเภอ)กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูข้าว (เอกสารแนบ)(08/04/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชาวนาในการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ,ส่งเสริมการใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูข้าว ,เผ้าระวังและเตือนการระบาดศัตรูพืช(เอกสารแนบ)(31/03/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตรนอกเขตชลประทาน(13 อำเภอ)กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร (เอกสารแนบ)(29/03/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตรนอกเขตชลประทาน(13 อำเภอ)กิจกรรมการติดตามนิเทศงานและประเมินผลโครงการ (เอกสารแนบ)(29/03/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตรนอกเขตชลประทาน(13 อำเภอ) กิจกรรมการติดตามให้คำแนะนำ ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น และตรวจรับรองแปลงเกษตรกร (เอกสารแนบ) (29/03/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตรนอกเขตชลประทาน(13 อำเภอ) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เอกสารแนบ) (28/03/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา กิจกรรมอบรมเกษตรกรหลักสูตรการกรีดยางและทำยางแผ่น (เอกสารแนบ)(22/03/59)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา กิจกรรมอบรมเกษตรกรหลักสูตรการดูแลสวนยาง (เอกสารแนบ)(22/03/59)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา กิจกรรมอบรมเกษตรกรหลักสูตรการดูแลสวนยาง(เอกสารแนบ)(22/03/59)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง กิจกรรมจัดทำแปลงต้นแบบการผลิตมันสำปะหลังคุณภาพดีและแปลงติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช(เอกสารแนบ)(22/03/59)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา กิจกรรมอบรมเกษตรกรหลักสูตรการดูแลสวนยาง(เอกสารแนบ)(22/03/59)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง(เอกสารแนบ)(21/03/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง กิจกรรมส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง (เอกสารแนบ)(21/03/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย กิจกรรมส่งเสริมการปลูกอ้อยตอ2 (เอกสารแนบ) (21/03/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย กิจกรรมแปลงต้นแบบการผลิตและแปลงติดตามสถานการณ์การระบาดของ โรคและศัตรูอ้อย (เอกสารแนบ)(21/03/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 3 เฟส (เอกสารแนบ)(16/03/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน (เอกสารแนบ)(09/03/2559)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน (เอกสารแนบ)(09/03/2559)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารผลิตและขยายเชื้อชีวภัณฑ์ โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เอกสารแนบ) (03/02/2559)
เพิ่มเติม........
เตือนการระบาดศัตรูพืช
การระบาดศัตรูข้าว
การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๒ ประจำวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ด้วงหนวดยาว(อ้อย) ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๑ ประจำวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ด้วงหนวดยาว(อ้อย) ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๐ ประจำวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๙ ประจำวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๘ ประจำวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หนอนกออ้อย ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ ประจำวันที่ ๑๕ กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๙ ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ที่ปรึกษา : นายเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด นายเสกสรรค์ ศรีสุธัญญาวงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร / นายยงยุทธ ศรีนวล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต /นายสมจิตร์ คำสี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช / / นางสาวรตี เหงาจิ้น หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / นายสุรศักดิ์ ศิริภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป จัดทำโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ติดต่อเรา : สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแจ้งสนิท ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 โทร.0-4356-9004, 0-4352-7529 โทรสาร 0-4352-7528 E-mail: roiet@doae.go.th copyright 2008, Roiet Provincial Agricultural Extension Office rights reserved