ข้อมูลหลัก
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
รายงานการดำเนินงาน
การติดตามนิเทศงาน
รายงานประชุมประจำเดือน
ข้อมูลทั่วไปสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ระบบใบรับรองเงินเดือน
เว็บไซต์สำนักงานเกษตร อำเภอ
 แบบสำรวจความพึงพอใจต่อ ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ สำนักงานเกษตรจังหวัด ร้อยเอ็ด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ร่างตัวชี้วัดฯ ปี 2559 รอบที่ 2
ข้อมูลสารสนเทศ
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน พระราชานุเคราะห์ฯ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร วิสาหกิจชุมชน โครงการผลิตสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันฯ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง / ประกวดราคา
ข่าวเตือนการระบาด
อ่านข่าวทั้งหมดคลิก....
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาตรวจรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาข้าวหอมมะลิครบวงจร กิจกรรมตรวจประเมินแปลงข้าวอินทรีย์ (เอกสารแนบ)(16/06/2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซืีอจัดจ้างที่มิใช่งานก่อส้ราง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาข้าวหอมมะลิครบวงจร โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ปี 2560 (เอกสารแนบ)(14/06/2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซืีอจัดจ้างที่มิใช่งานก่อส้ราง โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพครบวงจร กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์แป้งข้าวหอมมะลิ(เอกสารแนบ)(14/06/2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซืีอจัดจ้างที่มิใช่งานก่อส้ราง การจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 3 เฟส พร้อมติดตั้งหม้อแปลงและมิเตอร์แรงต่ำ โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงฯ (เอกสารแนบ)(08/06/2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซืีอจัดจ้างที่มิใช่งานก่อส้ราง การจ้างเหมารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาข้าวหอมมะลิครบวงจร กิจกรรมตรวจประเมินแปลงข้าวอินทรีย์ (เอกสารแนบ)(06/06/2560)
ประกาศเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (เอกสารแนบ)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซืีอจัดจ้างที่มิใช่งานก่อส้ราง การจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพร้อมเดินระบบไฟฟ้า โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร โครงการขอใช้งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด (เอกสารแนบ)(18/05/2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซืีอจัดจ้างที่มิใช่งานก่อส้ราง การจ้างเหมารถปรับอากาศ โครงการพัฒนาข้าวอินทรีย์เพื่อการแปรรูปสู่ครัวร้อยเอ็ด กิจกรรมการศึกษาดูงานการผลิตข้าวอินทรีย์ (เอกสารแนบ)(18/05/2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซืีอจัดจ้างที่มิใช่งานก่อส้ราง การจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์แป้งข้าวหอมมะลิ (เอกสารแนบ)(05/05/2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซืีอจัดจ้างที่มิใช่งานก่อส้ราง การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (เอกสารแนบ)(05/05/2560)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามแผนบูรณาการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(จังหวัดร้อยเอ็ด) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (เอกสารแนบ)(03/05/2560)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โครงการเพิ่มปะสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาข้าวหอมมะลิครบวงจร กิจกรรมจัดทำแปลงส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (เอกสารแนบ)(20/4/2560)
ประกาศเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 (เอกสารแนบ)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โครงการเพิ่มปะสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาข้าวหอมมะลิครบวงจร เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี (เอกสารแนบ)(20/4/2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาข้าวหอมมะลิครบวงจร โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560 (เอกสารแนบ)(18/4/2560)
ประกาศเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 (เอกสารแนบ)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร โคงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาข้าวหอมมะลิครบวงจร โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2560 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (เอกสารแนบ)(22/03/2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาข้าวอินทรีย์เพื่อการแปรรูปสู่ครัวร้อยเอ็ด โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด พ.ศ.2560 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (เอกสารแนบ)(22/03/2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามแผนบูรณาการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (จังหวัดร้อยเอ็ด)ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์แป้งข้าวหอมมะลิ (เอกสารแนบ)(22/03/2560)
ประกาศเผยแพร่ งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (เอกสารแนบ)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาข้าวหอมมะลิครบวงจร โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2560 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (เอกสารแนบ)(22/02/2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างทำเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาข้าวหอมมะลิครบวงจร โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2560 กิจกรรมจัดทำแปลงต้นแบบการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ฯ (เอกสารแนบ)(22/02/2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาข้าวอินทรีย์เพื่อการแปรรูปสู่ครัวร้อยเอ็ด (เอกสารแนบ)(21/02/2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดทำเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาข้าวอินทรีย์เพื่อการแปรรูปสู่ครัวร้อยเอ็ด (เอกสารแนบ)(20/02/2560)
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสนามและการฝึก โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาข้าวหอมมะลิครบวงจร (เอกสารแนบ)(08/02/2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุสนามและการฝึก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาข้าวหอมมะลิครบวงจร โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เอกสารแนบ)(07/02/2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุสนามและการฝึก โครงการพัฒนาข้าวอินทรีย์เพื่อการแปรรูปสู่ครัวร้อยเอ็ด โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เอกสารแนบ)(07/02/2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาข้าวหอมมะลิครบวงจร โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เอกสารแนบ)(17/01/2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาข้าวอืนทรีย์เพื่อการแปรรูปสู่ครัวร้อยเอ็ด โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เอกสารแนบ)(20/01/2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาข้าวหอมมะลิครบวงจร เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมะพัฒนาเกษตรกรให้ข้าวอินทรีย์ ในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (เอกสารแนบ)(27/12/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาข้าวหอมมะลิครบวงจร เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมะพัฒนาเกษตรกรให้ข้าวอินทรีย์ ในการจัดจ้างทำเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์ (เอกสารแนบ)(15/12/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (เอกสารแนบ)(15/12/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2560 (เอกสารแนบ)(07/12/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(กิจกรรมการพัฒนาศุนย์เครือข่าย) (เอกสารแนบ)(30/11/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการอาสาสมัครเกษตร (เอกสารแนบ)(30/11/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์๊ตบุ๊กสำหรับประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (เอกสารแนบ)(29/11/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (เอกสารแนบ)(21/11/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกรับจัดงาน(Organizer) เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 17 จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจัดการพัฒนาข้าวหอมมะลิครบวงจร (เอกสารแนบ)(07/11/2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกรับจัดงาน(Organizer) เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 17 จังหวัดร้อยเอ็ด (เอกสารแนบ)(07/11/2559)
เพิ่มเติม........
เตือนการระบาดศัตรูพืช
การระบาดศัตรูข้าว
การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๒ ประจำวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ด้วงหนวดยาว(อ้อย) ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๑ ประจำวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ด้วงหนวดยาว(อ้อย) ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๐ ประจำวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๙ ประจำวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๘ ประจำวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หนอนกออ้อย ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ ประจำวันที่ ๑๕ กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๙ ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ที่ปรึกษา : นายเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด นายเสกสรรค์ ศรีสุธัญญาวงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร / นายยงยุทธ ศรีนวล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต /นายสมจิตร์ คำสี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช / / นางสาวรตี เหงาจิ้น หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / จัดทำโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ติดต่อเรา : สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแจ้งสนิท ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 โทร.0-4356-9004, 0-4352-7529 โทรสาร 0-4356-9532 E-mail: roiet@doae.go.th copyright 2008, Roiet Provincial Agricultural Extension Office rights reserved