Update  15/12/2557

 

     

                                                                                                           

เทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก จ.ร้อยเอ็ด

เทศกาลวันข้าวหอมมะลิโลก จ.ร้อยเอ็ด ขอบคุณ www.RoietTV.com 

cr.www.roiet.go.th

12/11/57 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล
11/12/57 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตำกว่าเกณฑ์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 2
11/12/57 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
11/12/57 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
(จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ)
11/12/57 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
(จัดทำแปลงต้นแบบ/มันสำปะหลัง)
11/12/57 ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร
9/11/57 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จัดทำแปลงต้นแบบ/อ้อย)
01/05/57 ดาวโหลดตัวอย่าง ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF)     
   

ข่าวทั้งหมด>>

       
       
       
       
       

 

ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
การติดตามนิเทศงาน
ประชุมประจำเดือน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จังหวัด/อำเภอ
รายงานผลการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตร
 
 

 

 

คณะที่ปรึกษา : นายวสันต์ สวัสดิ์รัมย์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 
นายเสกสรรค์ ศรีสุธัญญาวงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
/ นายยงยุทธ  ศรีนวล  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต / นายสุรศักดิ์ ศิริภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
/
นายวินัย ลือชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช / 
จัดทำโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / นางสาวรตี เหงาจิ้น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
นางสาวพันธิวา พรมเพียงช้าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ/นายสันติ โสเส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ติดต่อเรา : สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนแจ้งสนิท ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 
โทร.0-4356-9004, 0-4352-7529 โทรสาร 0-4352-7528 E-mail: roiet@doae.go.th 
copyright  2008, Roiet Provincial Agricultural Extension Office rights reserved